Regulamin

1. Cel Konkursu, Organizator oraz Partner

1.1.Celem Konkursu „Młodzi Zdolni 2016 – Mój pomysł dla Polski” , Edycja: Nauka (dalej: „Konkurs”) jest wsparcie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem i praktycznym zastosowaniem nauki oraz promocja nowatorskich pomysłów.

1.2. Organizatorem Konkursu jest spółka Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008283, NIP: 7790001166, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, (dalej „Organizator”)

1.3. Partnerem Konkursu jest spółką Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański (dalej „Partner”).

1.4 Niniejszy regulamin określa zasady ustalenia laureatów Konkursu oraz jego organizacji, a także zasady promocji pomysłów uczestników po przeprowadzeniu Konkursu (dalej "Regulamin").

2. Uczestnicy Konkursu

2.1 W Konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 1986 roku i młodsze, pełnoletnie w chwili składania wniosku - ankiety do udziału w Konkursie.

2.2 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3 Osoby niespełniające wymagań do udziału w Konkursie podlegają wykluczeniu.

3. Przedmiot konkursu i kryteria wyboru laureatów

3.1 Przedmiotem Konkursu są pomysły na prace badawcze//badania, które mogą być zrealizowane w Polsce, oraz których wyniki mogą być wykorzystane w Polsce. Dopuszcza się, aby zgłaszane planowane do realizacji przedsięwzięcia były elementem większej całości, na przykład pracy doktorskiej lub magisterskiej.

3.2 Przy wyborze laureatów pod uwagę będzie brane:

a) znaczenie projektu dla jednego lub więcej z poniższych obszarów:

- kraju lub jego wyodrębnionej części (np. regionu, miasta)

- społeczeństwa

- jednej lub więcej gałęzi gospodarki

- rozwoju określonej dyscypliny naukowej

b) możliwość praktycznego wykorzystania wyników

c) oryginalność pomysłu

d) efektywność (nakłady wobec przewidywanego efektu).

3.3 Zgłoszenie pomysłu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z deklaracją, że jest on jedynym autorem pomysłu, a pomysł nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa autorskich, zaś autor może rozporządzać pomysłem w sposób ujęty w niniejszym Regulaminie. W przypadkach o których mowa w pkt 4.2 przystąpienie do Konkursu autorów wspólnego pomysłu jest równoznaczne z deklaracją, że są oni jedynymi autorami pomysłu, a pomysł nie narusza praw osób trzecich, zaś autorzy mogą rozporządzać pomysłem w sposób ujęty w niniejszym Regulaminie.

3.4 Nie ma żadnych ograniczeń zakresu zgłaszanych pomysłów. Mogą one dotyczyć dowolnej dziedziny nauki.

4. Udział w Konkursie oraz jego przebieg

4.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie ankiety dostępnej na stronie mlodzizdolni.wprost.pl i odesłanie jej mailem na adres mlodzizdolni@wprost.pl w terminie od 7 marca 2016 roku do 14 kwietnia 2016 roku. Wypełnienie ankiety oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu. Ankietę mogą wypełnić wyłącznie autorzy zgłoszonych pomysłów będący uczestnikami Konkursu.

4.2 Dopuszczalne jest wypełnienie jednej ankiety wspólnie przez zespół składający się z maksymalnie pięciu osób, traktowany w takim przypadku jako jeden uczestnik. 4.3 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie ankiety.

4.4 Laureatów Konkursu na podstawie prawidłowo wypełnionych i nadesłanych zgodnie z Regulaminem ankiet wybiera jury powołane przez Organizatora przy wsparciu Partnera. Decyzja jury jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 4.8.

4.5 Organizator zastrzega sobie prawo zasięgania opinii ekspertów zewnętrznych w celu oceny ankiet.

4.6 Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mlodzizdolni@wprost.pl.

4.7 W tygodniku „Wprost” będą publikowane artykuły poświęcone Konkursowi. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie informacji zawartych w ankietach w tych artykułach, za wyjątkiem danych kontaktowych, pełnej daty urodzenia oraz pełnego adresu zamieszkania.

4.8 W przypadku gdy laureat zrezygnuje z udziału w Konkursie, jury jest uprawnione do ponownego wyłonienia laureata. W takim przypadku tytuł zwycięzcy i nagroda przyznawane są wyłącznie nowemu laureatowi.

5. Wyniki i uroczystość uhonorowania Laureatów

5.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie wyznaczonym przez Organizatora w tygodniku „Wprost”, w maju 2016 roku. Dokładna data ogłoszenia wyników zostanie podana na łamach tygodnika „Wprost” po zakończeniu przyjmowania ankiet. O miejscu i terminie uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu Organizator poinformuje laureatów niezwłocznie po ich wyłonieniu.

5.2 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Najlepsze pomysły zostaną zaprezentowane na łamach tygodnika „Wprost”. Organizator przewiduje również możliwość zaprezentowania się laureatów na wydarzeniach organizowanych przez tygodnik „Wprost”, w szczególności skupiających świat nauki i biznesu, w zależności od charakteru zgłoszonych pomysłów. Decyzję o ewentualnej prezentacji laureata na tych wydarzeniach podejmuje Organizator. Uczestnicy Konkursu udzielają niniejszym Organizatorowi nieodpłatnej licencji na prezentowanie pomysłów zawartych w ankietach na wszelkich nośnikach informacji, w szczególności zapisanych techniką drukarskich, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową: w tygodniku „Wprost”, w sieciach komputerowych (a szczególności w sieci Internet) w taki sposób aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także w ramach publicznych wydarzeń organizowanych prze tygodnik „Wprost”. Udzielona licencja jest nieograniczona w przestrzeni i bezterminowa. W ramach licencji Organizator jest uprawiony również do podawania danych uczestników zawartych w ankietach, za wyjątkiem danych kontaktowych, pełnej daty urodzenia oraz pełnego adresu zamieszkania.

6. Klauzule prawne

6.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w sposób wskazany w Regulaminie.

6.3. Dane osobowe przekazane przez uczestników Konkursu są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora oraz pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. (lista spółek wchodzących w skład grupy dostępna jest na stronie www.pmpg.pl) w celu:

a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyboru jego laureatów,.

b) promocji pomysłów uczestników konkursu na forum publicznym w sposób wskazany w Regulaminie,

6.4. Przekazanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do wykonywania przez Organizatora czynności związanych z przystąpieniem uczestnika do Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych jest wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ankiecie.

6.5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Uczestnik ma prawo żądania, w każdym czasie, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, poprzez wysłanie stosownego żądania zawierającego imię i nazwisko uczestnika, drogą pisemną na adres: Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, jednak zgłoszenie takiego żądania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie.

7.2 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w każdym czasie, bez podania przyczyny.

7.3 Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo.